Regulamin serwisu e-limon.pl

 

Wersja z dnia 26.04.2018

 

 • 1 Zakres obowiązywania regulaminu i jego treść
 • 2 Informacje obligatoryjne
 • 3 Zawarcie umowy
 • 4 Dostawa
 • 5 Formy płatności
 • 6 Prawo odstąpienia
 • 7 Reklamacje
 • 8 Załączniki
 • 1 Zakres obowiązywania regulaminu i jego treść

 

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem z serwisu e-limon.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

 

2.Limon (jak zdefiniowano poniżej) może w każdym czasie zmienić Regulamin przez udostępnienie w Serwisie jego nowej wersji. Zmiana obowiązuje od 8. dnia po dniu zastąpienia starego Regulaminu nowym chyba, że nowy Regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany. Limon zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację w Serwisie pod linkiem „Regulamin” przez okres jednego miesiąca. Do ofert złożonych w okresie obowiązywania starego Regulaminu i do umów zawartych na podstawie takich ofert stosuje się stary Regulamin.

 

3.Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią Załączniki 1 i 2, do których odsyłają postanowienia § 2 ust. 5 i § 2 ust. 6 Regulaminu.

 

 • 2 Informacje obligatoryjne

 

1.Serwis prowadzony jest przez Limon Karolina Płuciennik z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Wileńska 10/20, 85-013 Bydgoszcz, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców NIP: PL 554-252-30-79, REGON: 366677740 (zwaną dalej „Limon“).

 

2.Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (zwanym dalej „Kupującym” lub „Klientem”).

 

3.Z Limon można skontaktować się pod adresem wskazanym w ust. 1 powyżej, pod numerem telefonu 660 166 996 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 18:00, sobota 09:00 do 14:00) oraz pod adresem e-mail: sklep@e-limon.pl.

 

4.Serwis służy informowaniu o Limon i o produktach oferowanych, w tym przede wszystkim o kosmetykach, rejestrowaniu Klientów oraz zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży dotyczących tych produktów.

5.W celu korzystania z Serwisu w pełnym zakresie po stronie Klienta muszą być spełnione pewne wymagania techniczne; wymagania te, a także informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu, a także o funkcji i celu oprogramowania wprowadzanego przez Limon do systemu informatycznego Klienta.

 

6.Informacje i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych

 

7.Zakazane jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Klientów Serwisu treści bezprawnych lub naruszających dobre obyczaje.

 

8.Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu i produktów zamieszczonych w Serwisie należy składać pisemnie, telefonicznie lub e-mailem na adres, numer telefonu lub adres e-mail wskazane w ust. 3 powyżej. Limon, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

 

9.Z chwilą rejestracji w Serwisie, bądź z chwilą złożenia zamówienia bez rejestracji w Serwisie dochodzi do zawarcia pomiędzy Limon a Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu takiej umowy wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść umów sprzedaży produktów, które zostały zawarte przez Klienta przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie usług, konto danego Klienta przestanie być aktywne i dostępne dla niego, zaś wszelkie złożone przez niego zamówienia, za wyjątkiem zamówień, co do których doszło już do zawarcia umów sprzedaży, zostaną anulowane.

 

 • 3 Zawarcie umowy

 

1.Serwis nie stanowi oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej oferowanych w nim produktów, tylko zaproszenie do składania ofert.

 

2.Przez złożenie zamówienia Klient składa Limon ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

 

3.Oferta wiąże tylko wówczas, jeśli Limon niezwłocznie wyśle potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie takie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty przez Limon.

4.Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli Limon nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania produktu, wówczas oferta wygasa. Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Limon, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Limon, bez podawania przyczyny, zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty złożonej przez Klienta.

5.Treść oferty, a po jej przyjęciu treść umowy sprzedaży, jest przechowywana przez spółkę Limon i przesyłana Klientowi e-mailem w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej oraz w potwierdzeniu wysłania produktu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

 

6.Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty, która została następnie przyjęta przez Limon. W pozostałym zakresie Limon może swobodnie zmieniać ceny. Ceny zawierają wszystkie podatki i cła.

 

7.Jeżeli Klient zarejestrował się w Serwisie, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Serwisie.

 

8.Umowy sprzedaży zawierane są wyłącznie w języku polskim.

 

9.Maksymalna liczba identycznych produktów objętych jednym zamówieniem nie może przekraczać 10 sztuk.

 

 

 • 4 Dostawa

 

1.Dostawa zamówionego produktu zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy adres dostawy jest na terenie Polski.

 

2.Przy zamówieniach o wartości co najmniej 500,00 zł brutto dostawa jest bezpłatna. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż 500,00 zł brutto, wówczas Limon nalicza koszty przesyłki. Koszt jednej przesyłki, bez względu na ilość zamówionych produktów znajdujących się w jednej przesyłce. Gdy Kupujący wybierze jako formę płatności za towar płatność przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), wówczas koszty przesyłki zwiększają się.

 

3.Dostawa następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej Pocztex oraz paczkomatów InPost. Kupujący dokonuje samodzielnie wyboru sposobu dostawy.

 

4.Termin wysyłki zamówienia wynosi:

 1. a) 1 dzień roboczy- w przypadku umów zawartych do godz. 14:00
 2. b) 1-2 dni robocze- w przypadku umów zawartych po godz. 14:00

 

5.Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.

 

 

 • 5 Formy płatności, wymagalność, odsetki za opóźnienie i zastrzeżenie prawa własności

 

1.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:

 1. a) karta kredytowa – Mastercard lub VISA;
 2. b) za pośrednictwem systemu PayU;
 3. c) przelew bankowy;
 4. d) za pobraniem przy odbiorze przesyłki

 

2.Na e-limon.pl możesz zapłacić szybkim przelewem online za pośrednictwem PayU. Wybierając tę metodę płatności zostaniesz przekierowany bezpośrednio do systemu PayU, w którym masz możliwość wybrania swojej instytucji bankowej. Kolejny krok to zalogowanie się do bankowości internetowej oraz potwierdzenie płatności. Wszystko odbywa się w szyfrowanym, bezpiecznym połączeniu SSL, zapewniającym ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną. Połączenie SSL to gwarancja wysokiego poziomu bezpieczeństwa zawieranych transakcji. Po dokonaniu płatności zostaniesz przekierowana/y z powrotem na douglas.pl, a Twoje zamówienie zostanie przekazane do opracowania i wysyłki.

 

3.Płatność za pomocą karty kredytowej, za pośrednictwem systemu PayPal dokonywana jest w trakcie składania zamówienia. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie wskazanym w ust. 5 poniżej. Przesyłka nie zostanie wydana Klientowi przed dokonaniem pełnej zapłaty.

 

4.Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w ust. 1 powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane.

 

5.Przy płatności kartą kredytową Klient powinien przy składaniu zamówienia podać następujące dane karty: numer karty, data ważności, imię, nazwisko i kod autoryzacyjny, jak również autoryzować kartę. Limon rezerwuje wówczas należną kwotę. Rachunek karty nie jest w sposób definitywny obciążany tą kwotą do chwili wysłania produktu. Limon zobowiązuje się nie ściągać tej kwoty przed chwilą wysłania produktu.

 

6.Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Klient otrzyma od Limon e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu zamówienia.

 

7.Zasady używania kodów rabatowych (powodują obniżenie ceny produktów) określone są przez Limon wraz z wydawaniem kodów rabatowych.

 

8.Limon zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze. Przywrócenie formy dokonania zapłaty przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż przy odbiorze przesyłki.

 

9.Dostarczony produkt pozostaje własnością Limon do chwili całkowitej zapłaty.

 

 

 • 6 Prawo odstąpienia

 

1.Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami. W przeciwnym razie poniższych postanowień nie stosuje się.

 

2.Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Klient może wykorzystać w tym celu przygotowany przez Limon formularz odstąpienia, który jest załączany do każdego zamówienia, wysyłając uzupełniony formularz na adres wskazany w ust. 3 poniżej wraz z dowodem zakupu danego zamówienia. Klient może również wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów.

 

3.Zwracany towar powinien zostać wysłany przez Klienta na adres: Wileńska 10/20, 85-013 Bydgoszcz z dopiskiem Limon.

 

5.Zwrot towaru powinien nastąpić wraz z dedykowanymi do niego prezentami.

 

6.W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

7.Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony).

 

8.Towar może zostać zwrócony przez Klienta również za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Limon. Aby zwrócić towar w taki sposób należy skontaktować Limon telefonicznie (nr telefonu: 660 166 996) w celu umówienia terminu odbioru towaru przez firmę kurierską. O ile zwrot towaru dokonywany jest wraz ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu, wówczas do przesyłki kurierskiej Klient winien załączyć oświadczenie o odstąpieniu (Klient może wykorzystać formularz odstąpienia).

9.Koszt zwrotu towaru dokonany na podstawie ustępu 6 powyżej – a więc za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Limon – ponosi Limon. O ile zwrot towaru dokonany zostanie w inny sposób, wówczas koszt zwrotu ponosi Klient.

 

10.Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki do Kupującego zostanie dokonany przez Limon niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Klient.

 

11.Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W przypadku, gdy Kupujący nie wskazał takiego numeru w oświadczeniu o odstąpieniu, zwrot nastąpi dopiero po przekazaniu przez Kupującego numeru rachunku bankowego Limon.

 

12.Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy (o ile kupujący wskazał taki rachunek). Jeżeli Kupujący nie wskazał rachunku bankowego, Limon wyśle do Kupującego na podany przez niego adres e-mail z prośbą o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Kupującym w tej sprawie telefonicznie.

 

13.Serwis nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego lub z czyjej karty kredytowej nastąpiła płatność za produkty zamówione w Serwisie. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny produktu oraz kosztów przesyłki do Kupującego.

 

14.Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy:

a)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 

 • 7 Reklamacje

 

1.Limon zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad. W razie, gdy Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży (przepisy dot. rękojmi za wady). Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.

 

2.Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupujący może składając reklamację:

 1. a) żądać usunięcia wady albo
 2. b) żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo
 3. c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
 4. d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (od umowy nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).

 

3.Limon jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Limon może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

4.W razie, gdy Kupujący złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, wówczas Limon może jednak wymienić wadliwy produkt na wolny od wad, albo wadę usunąć, o ile czynności te nastąpią niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania w razie, gdy produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Limon albo Limon nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub obowiązkowi usunięcia wady.

 

5.Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Limon usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Limon.

 

6.Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.

 

7.Przy ocenie nadmierności kosztów – o których mowa w ust. 3 oraz 5 powyżej – uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

 

8.Reklamacje należy składać pisemnie na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu.

 

9.Składając reklamację należy opisać wadę produktu. Kupujący może wykorzystać do tego celu formularz zwrotu przesłany Kupującemu wraz z produktem. Produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją na adres wskazany w § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Zdanie poprzednie nie dotyczy wypadków, w których przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Kupujący żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Kupujący zobowiązany jest jednak przesłać produkt na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu, jeśli Limon uzna to za konieczne. Koszt przesyłki zwracany jest przez Sprzedawcę w razie uznania reklamacji za uzasadnioną. Przesłanie produktu przez Kupującego na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu za pobraniem nie będzie akceptowane. Produkt może zostać również przesłany przez klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Limon. Aby umówić termin odbioru produktu przez firmę kurierską należy skontaktować się z Limon telefonicznie (nr tel. 660 166 996).

 

10.Limon, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Serwis poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Limon nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

11.Limon odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.

 

12.Limon nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty oraz nie świadczy usług po sprzedażowych.

 

13.Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:

a.Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;

b.Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;

c.Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

14.Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się (zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego). Reklamacja powinna zostać złożona na adres wskazany w ust. 8 powyżej.

 

 

 • 8 Zalączniki

 

 1. Formularz odstąpienia od umowy
 2. Formularz reklamacyjny
Perfumeria